תקנון האתר

תקנון אתר

מטרות האתר

ברוכים הבאים לאתר "מטיילים עם רייצ'ל". האתר "מטיילים עם רייצ'ל" נוצר ונועד על מנת להנגיש ולתת לגולשים השונים מידע בנושאי טיולים שמארגנת רייצ'ל ברחבי העולם ובאפריקה בפרט. האתר הינו אתר מידע/תדמית וכולל בתוכו תכנים שנוצרו על ידי יוצרי האתר ו/או תכנים מצד ג'. תקנון ותנאי שימוש אלה מטרתם להגדיר את אופן השימוש בו עושים גולשים באתר, התחייבויות האתר והגולשים האחד כלפי השני.

הגדרות:

  • "האתר" – האתר  "מטיילים עם רייצ'ל" בשם הדומיין שלו https://travelwithrachel.co.il או כל שם דומיין אחר שמשורשר תחתיו. במקומות שמצויין "האתר", הכוונה היא לאתר, לבעליו ו/או לעסק "מטיילים עם רייצ'ל"
  • "גולש" – כל משתמש באתר שעושה בו שימוש לרבות ולא רק – צפייה, יצירת תוכן, עריכה וכיוצ"ב
  • "יוצרי האתר" – בעלי האתר/נותני השירות באתר או כל מי שהוסמך בשם בעליו להקים וליצור את האתר

הסכמה לתנאי השימוש

בגלישה באתר הינך מסכים לתנאי השימוש בו כמפורט במסמך התקנון (להלן "תנאי השימוש") ולכל חוק ו/או תקנה החלים על השימוש באתר. החברה רשאית לשנות את התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי. אם המשכת להשתמש באתר לאחר שנערכו שינויים לתקנון, אזי ייראו אותך כמסכים לשינויים כאמור. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה לעיל, החברה תהא רשאית להפסיק או לשנות את אופי הפעילות באתר כולה או חלקה, באופן זמני ו/או קבוע, בכל עת, וזאת מבלי שתהיה לך כל טענה, זכות ו/או תביעה בקשר לכך.

שינויים בתנאי השימוש

האתר ובעליו שומרים לעצמם את הזכות לשנות, למחוק ו/או להוסיף על תנאי שימוש אלו בכל עת וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת ו/או בדיעבד. כל תוספת ו/או שינוי שנעשה באתר, בתוכן האתר ו/או בתנאים אלו יחייבו אותך עם המשך שימושך בו. ככל שאינך מסכים לשינויים אנא הימנע מהמשך שימוש באתר. המשך שימוש באתר ייחשב כקבלה והסכמה של תקנון זה ועל השינויים שנעשו בו.

תנאי השימוש

האתר, מספק שירותים ומידע (להלן: "תוכן האתר"). הנך רשאי להשתמש באתר ובתוכן למטרות פרטיות ואישיות בלבד. כל פעולה שנעשית על-ידך בהתבסס על תוכן האתר נעשית באחריותך בלבד, והנך מנוע מלטעון להסתכמות כלשהיא על תוכן האתר, בין שמכיל מידע מסוים ובין אם אינו מפרט מידע מסוים. תוכן האתר אינו מעניק לך, בין אם באופן מפורש ובין אם באופן משתמע, כל זכות מלבד אלו המפורטות בהסכם זה.

תנאי השימוש חלים על כל פעולה אותה תבצע באתר לרבות צפייה, שימוש בתכנים וקבלת מידע בכל דרך שהיא לרבות ולא רק בכל אמצעי בו ניתן לצפות באתר כגון מחשב, טלפון סלולרי, טלויזיה ו/או כל אמצעי תקשורת ו/או חיבור אחר דרכו מתאפשרת הגישה לאתר. 

יוצרי האתר שומרים את זכותם להגביל ו/או לאסור גישה לאתר ולתוכנו לקבוצת משתמשים או משתמש בודד, להפסיק את פעולת האתר, להשביתה באופן מוחלט או חלקי, למחוק תכנים באתר או לערוך אותם בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ולגולש לא תהא כל טענה בקשר לכך. האמור נכון גם לתכנים אותם העלה הגולש.

מובהר בזאת כי השימוש באתר, באופן כלשהו, לא מתיר לך ו/או לאחר לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר ו/או בתכנים המצויים בו. אינך רשאי להעתיק כל תוכן שהוא מהאתר, להעבירו, לעשות בו שימוש אחר מצריכת מידע אישי בעבורך, להפיץ, להציגו כשלך, לאחסן במקום אחר וכיוצ"ב. כל האמור לעיל נכון לגבי כל המידע הנמצאא באתר ו/או לחלקו. בהמשך לזאת אינך רשאי להציג את האתר ו/או חלק ממנו בכל דרך שהיא במקומות אחרים, לרבות שימוש ב"מסגרות" הגם שאינה משנה את תוכן או עיצוב האתר ובוודאי אם תיצור בו שינוי כלשהו.

האתר והתוכן הנמצא בו הינו יצירה אישית של בעלי ויוצרי האתר ואינך רשאי לעשות בתוכן כל שימוש, להפר כל זכות או לשמור את רהאתר או חלק ממנו בכל מקום אחר או לגרום ולסייע להעתקה שכזאת.

מובהר כי אי עמידה במגבלות אלו עלולה להוביל למניעת גישתך לאתר/למחיקת המשתמש באופן חלקי או מלא, זמנית או באופן קבוע ואף לחשוף אותך לאחריות אזרחית ו/או פלילית על-פי כל דין.

אחריות האתר

האתר נוצר ונבנה בעבור הגולשים, לשימושם ולצורך מתן והעברת המידע בעבורם ואנו עושים מאמצים כי המידע יהיה נכון, מדוייק וזמין בכל עת לגולשי האתר. יחד עם זאת, אין האתר ו/או יוצריו אחראים על תקלות זמינות, בין שקרו באחריותם ובין אם שקרו באחריות צד ג' כלשהו ובין אם תקלות אלה קרו באופן זמני או לאורך זמן והאתר לא יהא אחראי לכל נזק שייגרם לגולש ו/או לכל צד שלישי אחר עקב כך.

מובהר כי גם קשיי התחברות, הרשמה לאתר ו/או כל שיבוש או תקלה הקבלת פרטים דרך האתר לא יהיו פתח לטענה כלשהי של הגולש כלפי האתר ו/או יוצריו.

בנוסף, התוכן הנמצא באתר הינו תוכן שנוצר על ידי האתר ו/או יוצריו ואלה עושים את כל המאמצים על מנת לתת לגולש תוכן אמין, מדוייק ומהימן ככל האפשר. יחד עם זאת, מוסכם וידוע לגולש כי ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים. התוכן הנמצא באתר הינו לצרכי מידע ואינפורמציה. כל הסתמכות על תוכן כזה או אחר הנמצא באתר הינו באחריות הגולש בלבד והאתר לא יהא אחראי לאי דיוקים מסויימים שיתגלו בתוכן כלשהו. על הגולש לבצע את כל הבדיקות והבירורים וזאת בטרם התקשרותו עם החברה/נותן השירות באתר ובטרם ישלם תשלום כלשהו בעבור השירות. הגולש מוותר בזאת מראש על כל טענת הסתמכות שיש ו/או תהיה לו בקשר לתוכן המוצג באתר.

מובהר כי ככל והגולש יסב את תשומת לב האתר בגין טעות כלשהי בפרט המוצג באתר, הרי שהמידע ייבדק ויוחלט, באופן בלעדי על ידי האתר האם לשנותו או לא. מובהר כי בכל מקרה, גם אם לא שונה הפרט, הרי שלא תהא לאתר כל אחריות בקשר לכך.

כל הסתמכות על האתר ו/או תוכן האתר, נעשית לפי שיקול דעתו של הגולש ובאחריותו בלבד. האתר לא תהא אחראית ולא תחויב בתשלום פיצוי ו/או סעד בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אשר עלול להיגרם משימוש הגולש באתר ו/או הסתמכותו על מידע זה או אחר המצוי בו, ושימוש זה נעשה על אחריות הגולש בלבד.

כל האמור לעיל תקף ונכון הן לגבי תוכן שנוצר ו/או שמקורו באתר ו/או ביוצריו ועל אחת כמה וכמה על כל תוכן שמקורו בצד שלישי כלשהו ושמובא באתר כלינק/ציטוט/העתקה ו/או בכל דרך אחרת. מובהר כי כל תוכן שמקורו בצד שלישי הינו מאחריות צד שלישי בלבד ולגולש לא תהא כל טענה כלפי האתר בקשר לתוכן שכזה בין אם טענת הסתמכות כלשהי, טענה לנזק כלשהו כלפיו ו/או כלפי צד ג' כלשהו והאתר אינו אחראי לכל נזק ישיר ו/או עקיף שכזה. מובהר ומוסכם כי האתר אמנם עושה מאמצים רבים על מנת להביא קישורים ו/או מידע ממקורות צד ג' אמינים ומהימנים ככל האפשר אולם ככל ויימצא שקישור ו/או מלל ו/או מדיה כלשהי נמצאה לא מדוייקת הרי שאין בכך הסכמה של האתר לדברים ו/או המלצה לרכישה ועל הגולש לבדוק, לברר ולאמת כל מידע המופיע באתר וזה לא יוכל לבוא בטענה כלשהי כלפי האתר בקשר לכך.

ככל שמדובר בקישורים המפנים לאתרים צד ג' הרי שהחברה אינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש באתרים המקושרים ו/או מהסתמכות עליהם וממליצה לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו, ככל שקיימים, ו/או לפנות לבעלי האתרים המקושרים בכל מקרה של טענה או בקשה בעניין.

פרטיות באתר ומאגרי מידע

מוסכם ומובהר על ידך כי כל מידע שתמסור ו/או ייאסף אודותייך בעת שימושך באתר ובתוכנו, במישרין או בעקיפין, הינו מרצונך ובהסכמתך, וייתכן שיישמר במאגרי המידע הרשומים של האתר וכי כל מידע שמסרת שיידרש להשלמת פעולה המבוקשת על ידך אזי ניתנת בזאת הסכמתך להעבירו לצד שלישי למטרת השלמת הפעולה.

על מנת לתת לגולש חווית גלישה וביקור באתר, תוך התאמת תכנים בהתאם להעדפותיו ולמטרות סטטיסטיקה, ביקורת, וניטור, יכול וישתמש האתר בכלים שונים על מנת לבצע זאת ובהם "עוגיות",Google Analytics, screaming frog, ahref, google analytics, google tag manager, google search console, rank ranger ובנוסף כלים ברשתות החברתיות כגון כלי גוגל, פייסבוק, טוויטר וכיוצ"ב. האתר משתמש ב'עוגיות', ולא רק (קבצי טקסט שהמחשב שלך יוצר לצרכים מסויימים), וזאת לצרכים מסויימים ובהם התאמת האתר לפי העדפותיך האישיות, אימות פרטים, אבטחת מידע ועוד. קבצי העוגיות יכולים ויאספו מידע בקשר למחשב ממנו אתה גולש לאתר לרבות מספר זיהוי המחשב, אתרים שביקרת, שפה, מערכת הפעלה ועוד.  חלק מהעוגיות יפקעו לאחר שתסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשבך.

ידוע לך כי האתר עושה ויעשה שימוש בכלים אלו ואחרים, לצורך ניטור הגלישה שלך באתר, לצרכי פירסום, טירגוט וביקורת ויכול להוסיף שרותים וכלים בכל עת ו/או להסירם. תוכל בכל עת לבטל באמצעות הדפדפן את העוגיות ולמנוע איסוף מידע עליך אלא שאז יכול וחווית השימוש שלך באתר תיפגע גם היא.

הרשאה לשימוש בפרטים

בגלישה באתר בכלל ובפרט אם השארת פרטי התקשרות בדף יצירת קשר באתר, הינך מסכים ונותן הרשאה לדיוור ישיר, פרסומים ופרסומות. האאתר ו/או מי מטעמו (לרבות חברות הקשורות עם האתר עסקית לשם אספקת שירותי החברה וחברות שהמידע הועבר אליהן כדין) רשאי לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת ,מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים ,פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים ובדואר אלקטרוני, SMS שונים של המידע (להלן:” דיוור ישיר”) ולרבות באמצעות בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס ‘ 40 ) ,התשס”ח – 2008 (“חוק הספאם .)”כמו כן, החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות כל דין.

ככל והשארת פרטיך בעמוד יצירת קשר הרי שנתת בכך הרשאה לדיוור ישיר כאמור, באפשרותך להסיר את עצמך בכל עת באמצעות משלוח הודעות סירוב בהתאם להוראות הדין הרלבנטיות. 

קניין רוחני

השם "מטיילים עם רייצ'ל" הינו סימן מסחרי, בין אם נרשם ובין אם לאו ואסור השימוש בשם זה, על הטיותיו ותוספותיו. כל תוכן המצוי באתר, לרבות מלל, תמונות, גרפיקה, קבצי קול, קבצי אנימציה, קבצי וידאו שייכים כולם לאתר, ליוצריו ולבעליו וכפופים כולם לזכויות יוצרים והגנות אחרות של קניין רוחני ופרטיות. כמו כן כל זכויות הקניין באתר שייכות לבעליו לרבות הגרפיקה, קוד האתר, מאגרי מידע, יצירות, מלל או תמונה או וידאו כלשהו, סמלילים, שמות מסחריים וכיוצ"ב. אין להשתמש, להעתיק, לשכפל, לשחזר, לעבד, להפיץ, להציג או לפרסם תוכן מהאתר או לעשות בו כל שימוש לצרכים מסחריים או פרטיים, על-ידך או על-ידי אחר מטעמך. 

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, במישרין או בעקיפין, ובכלל זה פגיעה במוניטין, פגיעה כלכלית ו/או מסחרית, שכ"ט עו"ד והוצאות משפט סבירות, בגין כל טענה, דרישה ו/או תביעה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש פסול ו/או בלתי חוקי על-ידך באתר ו/או בתוכנו, לרבות הפרת תנאים אלו.

אבטחת מידע

האתר ויוצריו נוקטים באמצעים סבירים להגנה על האתר ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגים לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.

על אף האמור, לא ניתן להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ולא ניתן להתחייב שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בהם ומפני שיבושים כלשהם. לפיכך, מובהר בזאת כי האתר, בעליו ויוצריו לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שנגרם בשם שימוש באתר ו/או בתוכנו ו/או בשירותים המוצעים בו, על-ידי הגולש באתר או מי מטעמו.

תחום שיפוט

על כל שימוש באתר ו/או על כל תביעה, דרישה או בקשה הנובעים משימוש זה ו/או מכל דבר ועניין אחר הקשורים באופן ישיר או עקיף לאתר זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט יהיה בבית המשפט לו הסמכות בנתניה, ישראל בלבד, והדין המהותי והפרוצדוראלי שיחול יהיה הדין הישראלי.

שונות

תנאי השימוש הללו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות אך הכוונה היא לגברים ונשים כאחד.

תנאי שימוש אלו מהווים את ההסכם המלא בינך לבין החברה בכל הנוגע לאופן השימוש באתר ומחליפים כל הבנה ו/או הסכמה אחרת, בעל-פה או בכתב, הנוגעת לשימוש באתר ובתוכנו.

יצירת קשר

ניתן לפנות אל יוצרי האתר ו/או בעליו במייל:  rachel@travelwithrachel.co.il